Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Tyto obchodní podmínky (“Podmínky”) fyzické osoby Jitky Balážové, se sídlem Hlavní 1219, 76502 Otrokovice-Kvítkovice, IČO 02025639, zapsané v živnostenském rejstříku pod sp. zn. OES/9810/2018/JUR vedeném u Městského úřadu Otrokovice, e-mail obchod@kniharina.cz, telefonní číslo 732475846, adresa provozovny Napajedelská 1552, 76502 Otrokovice („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.kniharina.cz.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde:
https://www.kniharina.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

 • NĚKTERÉ DEFINICE

1.1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;

1.2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;

1.3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;

1.4. Cena za výrobu raznice je individuálně stanovená cena uplatňovaná při objednání výroby raznice pro ražbu loga, znaku nebo ornamentu.

1.5. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;

1.6. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

1.7. Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;

1.8. Zákaznický účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;

1.9. Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;

1.10. Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.

 • OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

2.1. Koupě Zboží je možná přes webové  rozhraní E-shopu.

2.2. Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli v Objednávce budeme tedy považovat za správné a pravdivé.

2.3. Na našem E-shopu také poskytujeme přístup k hodnocení Zboží provedenému jinými spotřebiteli. Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a tak jsme schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele.

 • UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze  v českém jazyce.

3.2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.

3.3. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

 • Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem  „Do košíku“);
 • Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány  v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží, způsobu jeho doručení a platby;
 • Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo  a e-mailovou adresu.

3.4. V průběhu tvorby Objednávky můžete až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat“ Objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat“  budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.

3.5. Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy.  Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi.

3.6. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoliv důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.

3.7. V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

3.8.  V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

3.9. V případě, že máte zřízen Zákaznický účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.

3.10. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily obchodní podmínky, kupní smlouvu nebo jinak poškodily Prodávajícího.

3.11. Na dárky, které jsou zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele.

 • ZÁKAZNICKÝ ÚČET

4.1. Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Zákaznického účtu.

4.2. Při registraci Zákaznického účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.

4.3. Přístup k Zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.

4.4. Zákaznický účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.

4.5. Váš Zákaznický účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než 3 roky nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.

4.6. Zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

 •  CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

5.1. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

5.2. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

5.3. V případě objednání raznice pro ražbu loga, znaku nebo ornamentu bude individuálně vyčíslena Cena za výrobu raznice, a to na základě zaslaných elektronických podkladů a specifikace velikosti požadované ražby. Tato cena nebude zahrnuta v Objednávce a Celkové ceně. Cena za výrobu raznice Vám bude po jejím vyčíslení zaslána na Vámi uvedený e-mail formou cenové nabídky. 

 • V případě, že budete Cenu za výrobu raznice akceptovat, potvrdíte tuto skutečnost e-mailem a my Vám zašlete podklady k platbě. 
 • V případě, kdy s Cenou za výrobu raznice nebudete souhlasit, oznámíte nám toto Vaše rozhodnutí e-mailem. Raznice se v tomto případě nebude vyrábět a Zboží se bude upravovat způsobem zvoleným v Objednávce.

5.4. Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími  způsoby:

 • Bankovním převodem:
 • na účet prodávajícího č. 2102727656 / 2010 vedený v měně CZK u Fio banka, a.s. adresa:, Dlouhá 489, 760 01 Zlín 1 (dále jen „účet prodávajícího“);
 • na účet prodávajícího č. v 2402727658 / 2010 vedený v měně EUR u Fio banka, a.s. adresa: Dlouhá 489, 760 01 Zlín 1. Možnost platby v měně EUR pro zákazníky mimo ČR se domlouvá individuálně e-mailem.

Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 5 dnů

 • Platební kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu [BUDE DOPLNĚNO], přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: [BUDE DOPLNĚNO]. V případě platby kartou online je Celková cena splatná do [BUDE DOPLNĚNO]

5.5. V Celkové ceně je zahrnuta také Cena za dopravu. Cena za dopravu pokrývá náklady na doručení zvoleným přepravcem a náklady spojené s balením Zboží. Můžete si zvolit z následující nákladů a možností dodání Zboží:

 • Dodání v rámci České republiky

Česká republika

Přepravce

Způsob doručení

Cena za dopravu

Zásilkovna

Výdejní místo

120 Kč

Doručení na adresu

140 Kč

PPL

Výdejní místo

120 Kč

Doručení na adresu

140 Kč

WeDo

Výdejní místo

85 Kč

Doručení na adresu

140 Kč

Česká pošta

Balíkovna

140 Kč

Doručení na adresu

150 Kč

Osobní odběr

Vyzvednutí v provozovně

0 Kč

 • Dodání na Slovensko

Slovensko

Přepravce

Způsob doručení

Cena za dopravu

Zásilkovna

Výdejní místo

200 Kč

PPL

Doručení na adresu

300 Kč

 • Dodání do zemí EU
  • cena za poštovné bude vyčíslena individuálně podle aktuální nabídky přepravců pro jednotlivé země.

5.6. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura v tištěné podobě bude přiložena k dodávanému Zboží jen na vyžádání. Faktura bude dostupná rovněž v Zákaznickém účtu.

5.7. Faktura za výrobu raznice (pokud je tato objednána) bude vystavena zvlášť v elektronické podobě po uhrazení bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura v tištěné podobě bude přiložena k dodávanému Zboží jen na vyžádání. Faktura bude dostupná rovněž v Zákaznickém účtu.

5.8. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

 • DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

6.1. Zboží skladem prodávající připraví k expedici:

6.1.1. hned po přijetí úhrady za zboží v případě, že se Zboží nijak neupravuje, nepersonalizuje;

6.1.2. hned po dokončení individuálních úprav. Zboží, které se bude individuálně upravovat dle požadavků v objednávce (zejména se jedná o ražbu názvu, označení, či jiného osobního textu na Zboží), bude upraveno až po přijetí úhrady a následně odesláno dle předem domluvené lhůty.

Personalizace / individuální úpravy jsou zpravidla dokončeny do 5 pracovních dnů po uhrazení objednávky v případě, že se neobjednává raznice; respektive do 10 pracovních dnů při objednání raznice. 

6.2. Zboží na objednávku prodávající připraví k expedici:

Zboží na objednávku bývá zhotoveno během 2 - 8 týdnů podle jeho technologického zpracování a podle aktuálních možností (dostupnost zvoleného materiálu, kapacita v dílně, aj.). Pokud je u vybraných položek dodací lhůta delší např. vzhledem k specifikaci / exkluzivitě produktu, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat. 

6.3. Zboží Vám bude doručeno způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících  možností:

 • Osobní odběr na Naší provozovně Napajedelská 1552, 76502 Otrokovice. Čas vyzvednutí je nutné vždy domluvit předem telefonicky nebo e-mailem;
 • Doručení na adresu nebo výdejní místo prostřednictvím dopravních společností Zásilkovna, PPL, WeDo nebo Česká pošta (v rámci České republiky);
 • Doručení na adresu nebo výdejní místo prostřednictvím dopravních společností  PPL a Zásilkovna (v rámci Slovenska);

6.4. Zboží je standardně doručováno v rámci České republiky a Slovenska. Pro ostatní země je nutné se předem individuálně domluvit na podmínkách a ceně za doručení;

6.5. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti, na zvoleném způsobu doručení a na způsobu a realizaci platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně Vás o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.

6.6. Při přebírání Zboží od dopravce je Vaší povinností zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoliv závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné nebo neadekvátní manipulaci a vniknutí do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.

6.7. V případě, kdy porušíte svou povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 6.5 Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy, případně Zboží uskladnit, za což nám od Vás náleží úplata ve výši 50 Kč za každý započatý den. Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

6.8. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 5 dnů od doručení e-mailu.

6.9. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím Zboží. Stejný následek má, nepřevezme-li kupující Zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat. Škoda na Zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na Zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

 • PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 6.8. Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:

 • má vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jím prováděné. Případně, že má vlastnosti, které si strany ujednaly;
 • je vhodné k účelu, ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá, a který pro jeho použití prodávající uvádí;
 • množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
 • odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením smlouvy;
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.3. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 7.1., můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů, případně osobně na adrese Napajedelská 1552, 76500 Otrokovice (výhradně po předchozím ujednání). Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.

7.4. Má-li Zboží vadu, máte následující práva:

 • na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo
 • na odstranění vady opravou Zboží, ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás.

7.5. Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

7.6. Dále máte právo na:

 • přiměřenou slevu z Ceny; nebo
 • odstoupení od Smlouvy,

jestliže:

 • odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;
 • se vada projeví opakovaně,
 •  je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo
 • je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.

7.7. Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.

7.8. V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.

7.9. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

7.10. Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:

 • datum, kdy jste reklamaci uplatnili;
 • co je obsahem reklamace;
 • jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;
 • Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

7.11. Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

7.12. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.

7.13. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

7.14. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

7.15. Záruční doba běží od doručení Zboží Kupujícímu, resp. od doručení Zboží do místa určení.

7.16. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Zboží na kupujícího vnější událost.

 • ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

8.2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi Zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.

8.3. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.

8.4. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení ve zmíněném paragrafu nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu.

8.5. Lhůta k odstoupení dle čl. 8.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.

8.6. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.

8.7. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, na platební kartu, kterou byla Objednávka hrazena, případně na účet zvolený při odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme, nebo Nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

8.8. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek Nám však odpovídáte za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým byste se se Zbožím seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.

8.9. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 6.1 Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

 • ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

9.1. Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

9.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy podpora@kniharina.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

9.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

9.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 • ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.

10.2. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Zákaznickém účtu, nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

10.3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. Informace o změně Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od Vás do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdržíme výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží, stávají se nové podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na další dodávku Zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď podáte, činí 2 měsíce.

10.4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.

10.5. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

10.6. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti 1. dubna 2024.

Přílohy:

FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Adresát: Jitka Balážová, Napajedelská 1552, 76502 Otrokovice

E-mail: podpora@kniharina.cz

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace: 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Datum: Podpis:

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupení od smlouvy se nevztahuje na produkty personalizované nebo jinak upravené podle přání zákazníka (viz § 1837 zák. č. 89/2012 Sb.)Adresát: Jitka Balážová, Napajedelská 1552, 76502 Otrokovice

E-mail: podpora@kniharina.cz

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká: 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu fyzické osoby Jitky Balážové („Prodávající“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí kupující Prodávajícímu písemně na adresu provozovny Prodávajícího nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něj obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

Datum: Podpis: